ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-จ

จงกล

แปลว่า บัวสาย

จงกลนี

แปลว่า บัวดอกคล้ายบวบ

จงจินต์

แปลว่า ตั้งใจคิด

จงดี

แปลว่า ให้ดี

จงรัก

แปลว่า รู้คุณ

จตุพร

แปลว่า พรสี่ประการ

จตุรงค์

แปลว่า องค์สี่

จตุรวิทย์

แปลว่า ผู้เรียนจบพะเวทย์

จตุวรรณ

แปลว่า สี่วรรณะ

จรณบูรณ์

แปลว่า ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ

จรณะ

แปลว่า ความประพฤติ

จรณา

แปลว่า ความประพฤติ

จรณินทร์

แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติ

จรรจา

แปลว่า พูด

จรรยพร

แปลว่า ผู้มีความประพฤติประเสริฐ

จรรย์อมล

แปลว่า มีความประพฤติไม่มีที่ติ

จรรยา

แปลว่า ความประพฤติ

จรัล

แปลว่า ผู้ก้าวไปข้างหน้า

จรัส

แปลว่า แจ่มแจ้ง

จริม

แปลว่า ภายหลัง

จริยา

แปลว่า ความประพฤติ

จรุง

แปลว่า จูง

จรุงจิต

แปลว่า จูงใจ

จรูญ

แปลว่า รุ่งเรือง

จเร

แปลว่า ผู้ตรวจตราไปทั่ว

จวงจันทร์

แปลว่า เครื่องหอมที่เจือด้วยจวงและจันทร์

จักร

แปลว่า อาวุธรูปวงกลม

จักรกฤษณ์

แปลว่า พระนารายณ์ทรงจักร

จักรชัย

แปลว่า จักรแห่งชัยชนะ

จักรชีวิน

แปลว่า ช่างหม้อ

จักรดุลย์

แปลว่า คุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค

จักรธน

แปลว่า ผู้ทรงจักรหรืออำนาจ

จักรภัทร

แปลว่า ผู้เจริญในแว่นแคว้น

จักรภาณุ

แปลว่า วงแสง

จักรวาล

แปลว่า ปริมณฑล

จักราวุธ

แปลว่า ผู้มีจักเป็นอาวุธ

จักริน

แปลว่า พระราชา

จักรเสน

แปลว่า ผู้ทรงจักร

จักษณา

แปลว่า การพูด

จังคณิภา

แปลว่า มีรัศมีงดงาม

จันทกร

แปลว่า แสงจันทร์

จันทกานต์

แปลว่า งามดังประจันทร์

จันทร์

แปลว่า ชื่อต้นไม้

จันทนา

แปลว่า ต้นจันทร์ขาว

จันทนิภา

แปลว่า เหมือนพระจันทร์

จันทภา

แปลว่า แสงจันทร์

จันทมณี

แปลว่า แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์

จันทรกานต์

แปลว่า ชื่อของแก้วมณีสีงาม

จันทร์จิรา

แปลว่า งามเสมอ

จันทร์นิก

แปลว่า รุ่งเรือง

จันทรรัตน์

แปลว่า ไข่มุก

จันทร์วรรณ

แปลว่า ผิวแปล่งปลั่ง

จันทร์วลัย

แปลว่า วงจันทร์

จันทรัช

แปลว่า ดาวพุธ

จันทรัสม์

แปลว่า เพียงจันทร์

จันทรา

แปลว่า ดวงจันทร์

จันทวรรณ

แปลว่า ผิวงามเหมือนพระจันทร์

จันทัปปภา

แปลว่า แสงจันทร์

จันทิมันตุ์

แปลว่า พระจันทร์

จันทิมา

แปลว่า งามเหมือนเดือน

จาฏพจน์

แปลว่า ถ้อยคำน่าฟัง

จาตุรงค์

แปลว่า องค์สี่

จาตุรนต์

แปลว่า เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง

จาตุรันต์

แปลว่า เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง

จารวี

แปลว่า ผู้งดงาม

จารี

แปลว่า ผู้ประพฤติ

จารึก

แปลว่า ฝัง

จารุกร

แปลว่า รัศมีงาม

จารุกัญญ์

แปลว่า หญิงสาวผู้งามดั่งทอง

จารุกิตต์

แปลว่า มีชื่อเสียงดีงาม

จารุจุณ

แปลว่า ละอองทอง

จารุณี

แปลว่า หญิงงาม

จารุเดช

แปลว่า มีเดชงาม

จารุทัศน์

แปลว่า มีทัศนะงดงาม

จารุนิภา

แปลว่า ดุจทอง

จารุพงศ์

แปลว่า เชื้อสายทองคำ

จารุภา

แปลว่า รัศมีงาม

จารุมน

แปลว่า ใจงาม

จารุวรรณ

แปลว่า ผิวพรรณงาม

จารุรัตน์

แปลว่า ความเจริญอันเหมาะสม

จารุวิทย์

แปลว่า มีความรู้งาม

จารุเวศ

แปลว่า ผู้แต่งกายงาม

จารุศิริ

แปลว่า มีมงคลงาม

จำนง

แปลว่า ประสงค์

จำนรรจา

แปลว่า พูด

จำนวน

แปลว่า ยอดรวม

จำเนียน

แปลว่า ตัด

จำเนียร

แปลว่า ช้า

จิณณ์

แปลว่า ประพฤติแล้ว

จิณณธรรม

แปลว่า ประพฤติธรรม

จิณณพัต

แปลว่า ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน

จิณณวัตร

แปลว่า ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน

จิณณะ

แปลว่า ประพฤติแล้ว

จิณณา

แปลว่า ประพฤติแล้ว

จิณห์จุฑา

แปลว่า มีไฝเด่น

จิณห์นิภา

แปลว่า รัศมีแห่งเครื่องหมาย

จิณห์วรา

แปลว่า มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ

จิดาภา

แปลว่า มีรัศมีอันสะสมไว้แล้ว

จิตตมาส

แปลว่า เดือนจิตตมาส

จิตติ

แปลว่า ความคิด

จิตบุณย์

แปลว่า มีใจดีงาม

จิตรกัญญา

แปลว่า สาวงาม

จิตรดิลก

แปลว่า มีความงามเป็นยอด

จิตรทิพย์

แปลว่า เทพผู้งามสดใส

จิตรทิวัส

แปลว่า วันอันแจ่มใส

จิตรทิวา

แปลว่า วันอันแจ่มใส

จิตรเทพ

แปลว่า เทพผู้งามสดใส

จิตรภณ

แปลว่า พูดไพเราะ

จิตรภาณุ

แปลว่า มีรัศมีสวยงาม

จิตรเลขา

แปลว่า รูปงาม

จิตรวรรณ

แปลว่า ผิวพรรณงาม

จิตรสินี

แปลว่า สาวงาม

จิตรอนงค์

แปลว่า นางงาม

จิตรา

แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ที่

จิตรานุช

แปลว่า สาวงาม

จิตริน

แปลว่า นักวาด

จิตวัต

แปลว่า ผู้มีจิตใจอันดีงาม

จิตสุภา

แปลว่า มีใจดีงาม

จินดา

แปลว่า ความนึกคิด

จินดาหรา

แปลว่า ฉลาด

จินต์จุฑา

แปลว่า มีความคิดเป็นเลิศ

จินตนา

แปลว่า ความคิด

จินตพร

แปลว่า มีความคิดประเสริฐ

จินตภา

แปลว่า มีความคิดเจิดจ้า

จินต์ศุจี

แปลว่า มีความคิดบริสุทธิ์

จิรกร

แปลว่า กระทำตลอดกาล

จิรกิตติ์

แปลว่า มีชื่อเสียงยืนยาว

จิรชีพ

แปลว่า มีอายุยืน

จิรโชติ

แปลว่า มีความรุ่งเรืองยืนนาน

จิรทีปต์

แปลว่า รุ่งเรืองตลอดกาล

จิรนันท์

แปลว่า ผู้ชื่นชมยินดียั่งยืน

จิรพนธ์

แปลว่า เป็นที่รักผูกพันนาน

จิรพัทธ์

แปลว่า ผูกพันยืนนาน

จิรพันธ์

แปลว่า ผูกพันยืนนาน

จิรพันธุ์

แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่ยืนนาน

จิรพัส

แปลว่า มีอายุยืนนาน

จิรโพธิ

แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน

จิรภัทร

แปลว่า ผู้ดีงามตลอดกาลนาน

จิรภาส

แปลว่า รุ่งเรืองนาน

จิรภิญญา

แปลว่า ความรู้ยั่งยืน

จิรเมธ

แปลว่า มีความรู้ฉลาดตลอดกาล

จิรเวช

แปลว่า หมอที่ยั่งยืน

จิรสิน

แปลว่า มีทรัพย์ตลอดกาล

จิรสุตา

แปลว่า ลูกสาว

จิรัชญา

แปลว่า ผู้รู้นาน

จิรัชยา

แปลว่า มีชัยชนะตลอดกาล

จิรัฏฐ์

แปลว่า ดำรงมั่น

จิรัฐ

แปลว่า ผู้ยั่งยืน

จิรันตน์

แปลว่า ใหม่

จิรัศยา

แปลว่า อยู่นาน

จิรัสย์

แปลว่า ตลอดกาล

นิรันดร

แปลว่า แปลว่า

นิรันดร

แปลว่า แปลว่า

จิราเจต

แปลว่า มีความคิดเป็นยอด

จิราเจตน์

แปลว่า มีความคิดเป็นยอด

จิราพัชร

แปลว่า ยั่งยืนดุจเพชร

จิราภา

แปลว่า รุ่งเรืองนาน

จิรายุ

แปลว่า มีอายุยืน

จิรายุทธ

แปลว่า รบนาน

จิรายุส

แปลว่า อายุยืน

จิโรจ

แปลว่า รุ่งเรือง

จิลลา

แปลว่า ว่าว

จิลลาภัทร

แปลว่า งามดังว่าว

จีรณะ

แปลว่า ประพฤติแล้ว

จีรณา

แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

จีรณพัต

แปลว่า ประกอบคำมั่น

จีรภา

แปลว่า ประกาศ

จุฑาภรณ์

แปลว่า ปิ่น

จุฑามาศ

แปลว่า ปิ่นทอง

จุฑารัตน์

แปลว่า เครื่องประดับจุก

จุฑาลักษณ์

แปลว่า ลักษณะเลิศ

จุรี

แปลว่า มีด

จุไรรัตน์

แปลว่า เครื่องประดับไรจุก

เจรดิลก

แปลว่า มีความคิดเป็นเลิศ

เจตน์

แปลว่า ความคิด

เจตน์สฤษฏ์

แปลว่า สร้างเจตนา

เจตนิพัทธ์

แปลว่า มีความคิดมั่นคง

เจตนิพิฐ

แปลว่า มีความคิดมั่นคง

เจตปรียา

แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ

เจตพล

แปลว่า มีพลังใจ

เจนจิรา

แปลว่า เชี่ยวชาญตลอดกาล

เจนธรรม

แปลว่า ผู้จัดเจนหรือเชี่ยวชาญในธรรม

เจนวิทย์

แปลว่า เชี่ยวชาญวิทยา

เจลกา

แปลว่า กระต่าย

เจษฎากร

แปลว่า ผู้มีความตั้งใจยิ่งใหญ่

เจียระไน

แปลว่า ทำเพชรหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยม

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets