ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-อ

อกนิษฐ์

แปลว่า พรหมชั้นที่หก

อกัณห์

แปลว่า ไม่ดำ

อคิราห์

แปลว่า แสงอาทิตย์

อจล

แปลว่า ไม่หวั่นไหว

อจลญา

แปลว่า รู้แน่นอน

อจลวิชญ์

แปลว่า มีความรู้ไม่หวั่นไหว

อจลา

แปลว่า มั่นคง

อจิรภาส์

แปลว่า ฟ้าแลบ

อชรายุ

แปลว่า อายุยืน

อชิตพล

แปลว่า มีพลังที่ใครเอาชนะไม่ได้

อชินี

แปลว่า เสือเหลือง

อชิรญา

แปลว่า รู้รวดเร็ว

อชิรญาณ์

แปลว่า มีญาณอันรวดเร็ว

อชิระ

แปลว่า ผู้ว่องไวคล่องแคล่ว

อณิมา

แปลว่า เล็ก

อณิษฐ์

แปลว่า เล็กที่สุด

อณุภา

แปลว่า ฟ้าแลบ

อดิเทพ

แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

อดิภา

แปลว่า สว่างยิ่ง

อดิรถ

แปลว่า จอมทัพ

อดิรุจ

แปลว่า สง่างามยิ่ง

อดิลักษณ์

แปลว่า มีลักษณะงาม

อดิวรรณ

แปลว่า มีผิวพรรณดียิ่ง

อดิศร

แปลว่า เป็นใหญ่ยิ่ง

อดิศวร

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง

อดิศา

แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่

อดุลยวิทย์

แปลว่า มีความรู้มากมาย

อติกันต์

แปลว่า น่ารักยิ่ง

อติกานต์

แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

อติคุณ

แปลว่า มีคุณธรรมยิ่ง

อติชาติ

แปลว่า ผู้เกิดมาดี

อตินุช

แปลว่า หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่

อติพร

แปลว่า ผู้มีพรยิ่งใหญ่

อติรุจ

แปลว่า ผู้สง่างามยิ่ง

อติวัณณ์

แปลว่า ผู้มีตระกูลสูง

อติวิชญ์

แปลว่า ฉลาดยิ่ง

อธิชา

แปลว่า เกิดมายิ่งใหญ่

อธิน

แปลว่า เชื่อฟัง

อธิป

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

อธิษฐ์

แปลว่า ผู้ตั้งมั่น

อรงค์รดี

แปลว่า ความรักของกามเทพ

อนณ

แปลว่า ผู้ไม่มีหนี้

อนนต์

แปลว่า มากมาย

อนพัช

แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

อนพัทย์

แปลว่า ผู้ไม่มีใครตำหนิ

อนรรฆ

แปลว่า มีค่ามากมาย

มนววฆวี

แปลว่า มีค่ามาก

อนล

แปลว่า ไฟ

อนลัส

แปลว่า ผู้ไม่เกียจคร้าน

อนวัช

แปลว่า ไม่มีข้อเสีย

อนวัทย์

แปลว่า ไม่มีตำหนิ

อนังคณ์

แปลว่า ไม่มัวหมอง

อนัญญา

แปลว่า ไม่มีสอง

อนัญพร

แปลว่า ไม่มีใครประเสริฐกว่า

อนัญลักษณ์

แปลว่า มีลักษณะเป็นหนึ่ง

อนันตญา

แปลว่า ไม่รู้สิ้นสุด

อนันต์ยศ

แปลว่า มียศชื่อเสียงหาที่สิ้นสุดไม่ได้

อนันต์สิทธิ์

แปลว่า มีความสำเร็จหาที่สุดไม่ได้

อนันยช

แปลว่า เกิดมาเป็นที่หนึ่ง

อนามิกา

แปลว่า นิ้วนาง

อนาวรณ์

แปลว่า ปราศจากอันตราย

อนาวิล

แปลว่า ไม่มีมลทิน

อนาวิลา

แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

อนิก

แปลว่า กองทัพ

อนิวัต

แปลว่า ไม่หวนกลับ

อนิวัตติ์

แปลว่า ไม่หวนกลับ

อนุตร

แปลว่า ยอดเยี่ยม

อนุทัต

แปลว่า มอบให้

อนุทัย

แปลว่า ความใจดี

อนุทัศน์

แปลว่า ความเห็น

อนุทิศ

แปลว่า ทิศเฉียง

อนุธิดา

แปลว่า ลูกสาวคนเล็ก

อนุนัย

แปลว่า ความเป็นมิตร

อนุนาท

แปลว่า เสียงบันลือ

อนุพนธ์

แปลว่า ติดตามมั่นคง

อนุภัทร

แปลว่า ดีงามเสมอ

อนุยุต

แปลว่า ผู้ขยัน

อนุรดี

แปลว่า มีความยินดีเสมอ

อนุรักข์

แปลว่า รักษา

อนุรักษ์

แปลว่า รักษา

อนุวัต

แปลว่า ผู้ประพฤติตาม

อนุวิท

แปลว่า รู้ทะลุปรุโปร่ง

อนุศิษฏ์

แปลว่า ผู้ได้รับการสั่งสอน

อนุสิกข์

แปลว่า ศึกษาอยู่เสมอ

อเนชา

แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว

อภิกขณา

แปลว่า เนืองนิตย์

อภิกษาณา

แปลว่า เนืองนิตย์

อภิชญา

แปลว่า ฉลาด

อภิชัจ

แปลว่า มีชาติสูง

อภิธาร

แปลว่า ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่

อภินัทธ์

แปลว่า เป็นที่รักผูกพันอย่างยิ่ง

อภิบาล

แปลว่า ผู้ปกป้อง

อภิยุต

แปลว่า ประกอบยิ่ง

อภิรต

แปลว่า ผู้ยินดียิ่ง

อภิรุจี

แปลว่า งามยิ่ง

อภิวิชญ์

แปลว่า ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง

อภษฎา

แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

อภิษฐา

แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง

อภิสมย์

แปลว่า ประสบผลสำเร็จ

อภิสร

แปลว่า ดำเนินไปข้างหน้า

อภิสรา

แปลว่า ก้าวไปข้างหน้า

อมรกานต์

แปลว่า ที่รักแห่งเทวดา

อมราพร

แปลว่า ประเสริฐดุจเทวดา

อมล

แปลว่า ไม่มีมลทิน

อมลฉวี

แปลว่า ผิวงาม

อมลณัฐ

แปลว่า ปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

อมลธีรา

แปลว่า ปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

อมลภา

แปลว่า รัศมีอันบริสุทธิ์

อมลมณี

แปลว่า แก้วมณีบริสุทธิ์

อมลรดา

แปลว่า ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์

อมลรุจี

แปลว่า งามไม่มีที่ติ

อมลวรรณ

แปลว่า ผิวพรรณบริสุทธิ์

อมลวัทน์

แปลว่า มีใบหน้างาม

อมลิน

แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

อยุทธ์

แปลว่า ผู้ไม่เคยแพ้

อรกช

แปลว่า งามเหมือนดอกบัว

อรกัญญา

แปลว่า หญิงงาม

อรกานต์

แปลว่า งามและน่ารัก

อรจิรา

แปลว่า งามตลอดกาลนาน

อรชพร

แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง

อรณัญช์

แปลว่า ไม่มีโทษ

อรณัส

แปลว่า ลำธาร

อรณา

แปลว่า ผู้ไม่มีโทษ

อรณิช

แปลว่า สตรีบริสุทธิ์

อรณิชา

แปลว่า สตรีบริสุทธิ์

อรณี

แปลว่า พระอาทิตย์

อรเทพิน

แปลว่า เทวดาผู้สวยงาม

อรนลิน

แปลว่า งามดังดอกบัว

อรนันท์

แปลว่า งามน่าเพลิน

อรนาฏ

แปลว่า หญิงงาม

อรนิช

แปลว่า งามชั่วนิรันดร

อรนิดา

แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำแล้ว

อรนิภา

แปลว่า มีรัศมีงาม

อรบุษป์

แปลว่า ดอกไม้งาม

อกปรียา

แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก

อรพนิต

แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่รัก

อรพลิน

แปลว่า หญิงสาวผู้แข็งแรง

อรพิชญ์

แปลว่า หญิงผู้เป็นปราชญ์

อรพิมล

แปลว่า งามบริสุทธิ์

อรไพลิน

แปลว่า ไพลินที่สวยงาม

อรรจน์

แปลว่า เครื่องบูชา

อรรถนนท์

แปลว่า ผู้ยินดีในประโยชน์

อรรถพันธ์

แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์

อรรถวิท

แปลว่า ผู้รู้หลักการ

อรรถสาร

แปลว่า ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

อรรวินท์

แปลว่า ดอกบัวงาม

อรรัมภา

แปลว่า นางฟ้าที่สวยงาม

อรวรรยา

แปลว่า สตรีที่เป็นใหญ่

อรวรา

แปลว่า หญิงสาวผู้มีมิ่งขวัญ

อรสินี

แปลว่า หญิงสาวผู้มีมิ่งขวัญ

อรอมล

แปลว่า หญิงสาวผู้ปราศจากความมัวหมอง

อรอินทุ์

แปลว่า พระจันทร์งาม

อรัชพร

แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

อรัญญา

แปลว่า ป่าไกล

อริญชย์

แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริญชัย

แปลว่า ผู้ชนะศัตรู

อริยา

แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

อริย์ธัช

แปลว่า ธงของพระอริยะ

อริสรา

แปลว่า เป็นใหญ่เหนือศัตรู

อริสา

แปลว่า เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย

อรุช

แปลว่า ไม่มีโรค

อรุชา

แปลว่า ไม่มีโรค

อรุษ

แปลว่า ผู้ไม่โกรธ

อโรชา

แปลว่า ไร้โรค

อลิน

แปลว่า ผึ้ง

อลีนา

แปลว่า ว่องไว

อวภาส์

แปลว่า รัศมีแจ่มจรัส

อวสร

แปลว่า โอกาส

อวัช

แปลว่า ไม่มีที่ติ

อวัศยา

แปลว่า หมอก

อวิกา

แปลว่า เพชร

อเวกษา

แปลว่า สังเกต

อศลย์

แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

อศัลยา

แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

อสมา

แปลว่า ไม่มีใครเหมือน

อสมาภรณ์

แปลว่า เครื่องประดับที่ดีเยี่ยม

อเสข

แปลว่า ชื่อของพระอรหันต์

อักษรจัญข์

แปลว่า คล่องเชิงเทียน

อักษรจัณ

แปลว่า คล่องเชิงเทียน

อักษราภัค

แปลว่า เรียนเก่ง

อักษิกา

แปลว่า รัศมีแห่งดวงตา

อักษิพร

แปลว่า ตางาม

อัคคัญญ์

แปลว่า สูงสุด

อัครชัย

แปลว่า มีชัยอันประเสริฐ

อัครชา

แปลว่า พี่สาว

อัครณี

แปลว่า เป็นใหญ่

อัครนาฏ

แปลว่า สาวงามเป็นเลิศ

อัครนิจ

แปลว่า ประเสริฐเป็นนิตย์

อัครพนธ์

แปลว่า ผูกพันกับผู้เป็นเลิศ

อัครภา

แปลว่า มีรัศมีอันเป็นเลิศ

อัครมณี

แปลว่า มณีล้ำค่า

อัครยา

แปลว่า ประเสริฐสุด

อัครวินท์

แปลว่า ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ

อัคริมา

แปลว่า เป็นใหญ่

อังคนา

แปลว่า ผู้หญิง

อังคาร

แปลว่า ผู้มีรูปงาม

อังวรา

แปลว่า มีร่างกายงาม

อังควิภา

แปลว่า งามทั่วร่าง

อังศุชวาล

แปลว่า สีแดงช่วงโชติ

อุงศุนิตย์

แปลว่า รัศมีตลอดกาล

อังศุมาลิน

แปลว่า พระอาทิตย์

อัจจนา

แปลว่า บูชา

อัจฉรา

แปลว่า นิ้วมือ

อัญชเกศ

แปลว่า ผมดำสวย

อัญชลี

แปลว่า ประนมมือไหว้

อัญชสา

แปลว่า รวดเร็ว

อัญชิษฐา

แปลว่า รุ่งโรจน์ยิ่ง

อัญชิสา

แปลว่า ผู้มีอำนาจ

อัญชิรา

แปลว่า มะเดื่อ

อัฐภิญญา

แปลว่า มีความรุ่งเรืองแปดประการ

อัฑฒ์

แปลว่า ผู้ร่ำรวย

อัณณ์

แปลว่า แม่น้ำ

อัณศยา

แปลว่า ปกครองตน

อัทธ์

แปลว่า กาลเวลา

อัทธนีย์

แปลว่า ยั่งยืนนาน

อันน์

แปลว่า ข้าว

อันนา

แปลว่า ข้าว

อัพชินี

แปลว่า กอบัว

อัมพกา

แปลว่า แม่

อัมพร

แปลว่า ฟ้า

อัยยา

แปลว่า ผู้เป็นเจ้า

อัลิปรียา

แปลว่า ดอกบัว

อัศนี

แปลว่า สายฟ้า

อัศม์เดช

แปลว่า มีเดชใหญ่ดุจผา

อัศรี

แปลว่า คมกระบี่

อาคิรา

แปลว่า พระอาทิตย์

อาจรีย์

แปลว่า อาจารย์

อาจิต

แปลว่า สะสมแล้ว

อาชว์

แปลว่า ความซื่อตรง

อาชวิน

แปลว่า ผู้มีความซื้อตรง

อาชัญ

แปลว่า บุรุษอาชาไนย

อาณกร

แปลว่า ผู้สร้างอำนาจ

อาณันย์

แปลว่า ความไม่มีหนี้

อาทิมา

แปลว่า ลูกคนแรก

อานัณย์

แปลว่า ความไม่มีหนี้

อานัน

แปลว่า หน้า

อานันท์

แปลว่า ความบันเทิง

อาเนช

แปลว่า มั่นคง

อาภาภัทร

แปลว่า มีรัศมีอันดีงาม

อายุทัย

แปลว่า บ่อเกิดแห่งความสุข

อายุธ

แปลว่า อาวุธ

อายุวัต

แปลว่า มีอายุยืน

อารดา

แปลว่า งดเว้นจากความชั่ว

อารดี

แปลว่า งดเว้นจากความชั่ว

อารตี

แปลว่า งดเว้นจากความชั่ว

อารยา

แปลว่า ผู้ประเสริฐ

อารัทธ์

แปลว่า เริ่มต้นแล้ว

อาศิรา

แปลว่า การปรารถนาดี

อิกขณา

แปลว่า เห็นประจักษ์

อิงครัต

แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้

อิชย์

แปลว่า การบูชา

อิชยา

แปลว่า การบูชา

อิทธิกร

แปลว่า ผู้สร้างความสำเร็จ

อิทธินพ

แปลว่า มีความสำเร็จใหม่

อิทธิพัทธ์

แปลว่า มีความสำเร็จมั่นคง

อิทธิมนต์

แปลว่า มีความสำเร็จ

อินทัช

แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่

อินทิพร

แปลว่า ดอกบัว

อินทุกร

แปลว่า แสงจันทร์

อินทุภา

แปลว่า แสงจันทร์

อิษฎา

แปลว่า น่าปรารถนา

อิษยา

แปลว่า ฤดูฝน

อิสรีย์

แปลว่า ความเป็นใหญ่

อุชุกร

แปลว่า คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง

อุตรเดช

แปลว่า มีเดชยิ่งใหญ่

อุตรานุช

แปลว่า หญิงสาวผู้ยอดเยี่ยม

อุทธิ

แปลว่า ทะเล

อุทัค

แปลว่า ผู้เบิกบานใจ

อุนนดา

แปลว่า สูงเด่น

อุภัยภัทร

แปลว่า ดีงามเสมอด้วยกายและใจ

อุรชา

แปลว่า ลูกสาว

อุรณา

แปลว่า เมฆ

อุรุดี

แปลว่า แผ่นดิน

อุรวี

แปลว่า แผ่นดิน

อุรัสยา

แปลว่า ลูกสาว

อุษณิษา

แปลว่า มงกุฎ

อุษมา

แปลว่า อบอุ่น

อุสรา

แปลว่า พระอาทิตย์

เอกนุช

แปลว่า ลูกคนเดียว

เอกภพ

แปลว่า ความเป็นหนึ่ง

เอื้อการย์

แปลว่า ค้ำจุนกิจการ

เอื้ออังกูร

แปลว่า อึดหนุนเชื้อสายวงษ์ตระกูล

โอบกิจ

แปลว่า เอาใจใส่หน้าที่

โอบนิธิ

แปลว่า ร่ำรวย

โอภา

แปลว่า ทักทายด้วยวาจาสุภาพ

โอภาส

แปลว่า ความสุกใส

โอวาท

แปลว่า คำสอน

โอสธี

แปลว่า ดาวประกายพรึก

ไอริณ

แปลว่า เกลือ

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets