ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-ศ

ศจี

แปลว่า ชายาพระอินทร์

ศดิศ

แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

ศตคุณ

แปลว่า ผู้มีความดีทั้งหลาย

ศตนันท์

แปลว่า มีความยินดีมาก

ศตพร

แปลว่า มีพรมาก

ศตรรฆ

แปลว่า มีราคาหนึ่งร้อย

ศตายุ

แปลว่า มีอายุ

ศนีปรีย์

แปลว่า มรกต

ศมน

แปลว่า ราตรี

ศยามล

แปลว่า ผิวคล้ำ

ศรณี

แปลว่า หาที่พึ่ง

ศรณ์

แปลว่า ที่พึ่ง

ศรวัณ

แปลว่า เดือนสรวัณ

ศรวัลย์

แปลว่า เลื่องชื่อ

ศรันย์

แปลว่า ที่พึ่ง

ศรันย์พร

แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ศรันย์ภัทร

แปลว่า มีที่พึ่งที่ดีงาม

ศรันยา

แปลว่า หญิงผู้ปกป้องรักษา

ศรันยู

แปลว่า ผู้ปกป้องรักษา

ศรายุธ

แปลว่า

ศราวิน

แปลว่า สาวกที่ดีของศาสนา

ศรุดา

แปลว่า มีชื่อเสียง

ศรุต

แปลว่า มีชื่อเสียง

ศรุตา

แปลว่า มีชื่อเสียง

ศลิษา

แปลว่า งาม

ศวิตา

แปลว่า ผิวขาวนวลงาม

ศวีระ

แปลว่า เรืองอำนาจ

ศศธร

แปลว่า พระจันทร์

ศศลักษณ์

แปลว่า ดวงจันทร์

ศศิชา

แปลว่า เกิดจากดวงจันทร์

ศศิธร

แปลว่า ดวงจันทร์

ศศินิภา

แปลว่า แสงจันทร์

ศศิพิมพ์

แปลว่า เหมือนพระจันทร์

ศศิภา

แปลว่า แสงจันทร์

ศศิวิมล

แปลว่า จันทร์กระจ่าง

ศักดา

แปลว่า อำนาจ

ศักดิธัช

แปลว่า มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ

ศักดินนท์

แปลว่า ยินดีในอำนาจ

ศักดิ์พล

แปลว่า มีพลังกล้าแข็ง

ศักย์ศรณ์

แปลว่า มีความสามารถเป็นที่พึ่ง

ศัญชนี

แปลว่า สายธนู

ศัตวรี

แปลว่า ราตรี

ศันสนีย์

แปลว่า ควรสรรเสริญ

ศาตนันทน์

แปลว่า มีความสุขและความเพลิดเพลิน

ศาตพร

แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

ศานตมล

แปลว่า ผู้ปราศจากความเศร้าหมอง

ศานติบูรณ์

แปลว่า ผู้เต็มไปด้วยสันติ

ศาศวัต

แปลว่า ตลอดกาล

ศาสวัต

แปลว่า ตลอดกาล

ศิรชัช

แปลว่า นักรบผู้เยี่ยม

ศิรดา

แปลว่า ความเป็นยอด

ศิรภัสสร

แปลว่า มีรัศมีที่ยอดเยี่ยม

ศิรวิทย์

แปลว่า ความรู้ของผู้นำ

ศิรสิทธิ์

แปลว่า ความสำเร็จอันยอดเยี่ยม

ศิรัสธร

แปลว่า คอ

ศิลป์ศรุต

แปลว่า ชื่อเสียงด้านศิลปะ

ศิลป์สุภา

แปลว่า งามอย่างศิลปะ

ศิวกร

แปลว่า ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ

ศิวนาถ

แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

ศิวัช

แปลว่า ลูกพระศิวะ

ศิศิรา

แปลว่า น้ำค้าง

ศีดา

แปลว่า เฉียบคม

ศีตภา

แปลว่า พระจันทร์

ศีตลา

แปลว่า เยือกเย็น

ศีรณา

แปลว่า ละเอียด

ศีวิกา

แปลว่า เสลี่ยง

ศุกล

แปลว่า ขาวงาม

ศุกลภัทร

แปลว่า ขาวงาม

ศุจินทรา

แปลว่า ยอดแห่งความบริสุทธิ์

ศุจินธร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด

ศุจินธรา

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์สะอาด

ศุจีภรณ์

แปลว่า ดำรงความบริสุทธิ์

ศุทธนุช

แปลว่า หญิงผู้บริสุทธิ์

ศุทธวีร์

แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และผู้กล้า

ศุทธานต์

แปลว่า ชายาพระราชา

ศุทรา

แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ศุภกร

แปลว่า โชคดี

ศุภกฤต

แปลว่า สร้างความสุข

ศุภกันต์

แปลว่า งามและน่าพอใจ

ศุภกานต์

แปลว่า ผู้ดีงามและเป็นที่รัก

ศุภกิตติ์

แปลว่า มีเกียรติดีงาม

ศุภชีพ

แปลว่า มีชีวิตดีงาม

ศุภณัฐ

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ศุภดา

แปลว่า ความงาม

ศุภดิตถ์

แปลว่า ผู้มีลัทธิศาสนาอันดีงาม

ศุภทิน

แปลว่า วันมงคล

ศุภนุช

แปลว่า หญิงสาวผู้โชคดี

ศุภพล

แปลว่า มีกำลังอันงดงาม

ศุภรงค์

แปลว่า สีงาม

ศุภรางศุ์

แปลว่า พระจันทร์

ศุภวัทน์

แปลว่า ใบหน้าสวย

ศุภวิชญ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม

ศุภสันห์

แปลว่า ผู้ดีงามและละเอียดสุขุม

ศุภสิน

แปลว่า สินทรัพย์ที่ดีงาม

ศุภสุตา

แปลว่า ธิดาผู้สวยงาม

ศุภเสกข์

แปลว่า นักศึกษาผู้ดีงาม

ศุภากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิริมงคล

ศุภานัน

แปลว่า ใบหน้าสวย

ศุภานิช

แปลว่า ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตนเอง

ศุภาพิชญ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม

ศุภารมย์

แปลว่า งามและน่ารื่นรมย์

ศุภาวรรณ

แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ศุภิสรา

แปลว่า ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่

ศุวิล

แปลว่า ลม

เศรณี

แปลว่า พวก

เศรษฐ์

แปลว่า ประเสริฐสุด

โศภนัศ

แปลว่า เจ้าแห่งความงาม

โศภิษฐา

แปลว่า ผู้งามยิ่ง

โศรดา

แปลว่า ผู้ฟัง

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets