ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-ว

วงศกร

แปลว่า ต้นตระกูล

วงศธร

แปลว่า ธำรงไว้ซึ่งสกุล

วงศพัทธ์

แปลว่า ผูกพันสกุลวงศ์

วชิรญาณ์

แปลว่า ผู้มีความเฉียบคมดุจเพชร

วชิรวิทย์

แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร

วทันยา

แปลว่า ใจบุญ

วทันยู

แปลว่า ใจบุญ

วธูสิริ

แปลว่า หญิงสาวผู้มีสิริมงคล

วนศักดิ์

แปลว่า พลังแห่งป่า

วนัชพร

แปลว่า ประเสริฐดุจดอกบัว

วนันต์

แปลว่า แนวป่า

วรกมล

แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรกันต์

แปลว่า ประเสริฐและน่ารัก

วรกานต์

แปลว่า ประเสริฐและน่ารัก

วรงค์

แปลว่า ส่วนที่ประเสริฐที่สุด

วรชน

แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

วรชิต

แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรโชติ

แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ

วรณ

แปลว่า ป้อม

วรณัน

แปลว่า สรรเสริญ

วรณิกา

แปลว่า เสมียน

วรดร

แปลว่า ผู้ประเสริฐ

วรดา

แปลว่า ความประเสริฐ

วรดี

แปลว่า ของหอมสำหรับทาร่างกาย

วรถ

แปลว่า ไม้ค้ำ

วรท

แปลว่า ผู้ให้สิ่งประเสริฐ

วรทย์

แปลว่า ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรทัต

แปลว่า ให้พร

วรทา

แปลว่า ให้พร

วรธน

แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ

วรนาถ

แปลว่า ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วรนิต

แปลว่า ผู้ได้รับคำแนะนำอย่างประเสริฐ

วรนิพิฐ

แปลว่า ผู้ประเสริฐ

วรนิษฐา

แปลว่า มีความสำเร็จอันประเสริฐ

วรบรรณ

แปลว่า ผู้ฉลาด

วรปรัชญ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วรปีย์

แปลว่า ประเสริฐและเป็นที่รัก

วรพรต

แปลว่า มีพรตอันประเสริฐ

วรพล

แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ

วรพิชชา

แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

วรภพ

แปลว่า เกิดมาดี

วรภาส

แปลว่า แสงสว่างอันประเสริฐ

วรมน

แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรเมธ

แปลว่า มีปัญญาอันประเสริฐ

วรยศ

แปลว่า มียศอันประเสริฐ

วรรณกร

แปลว่า ผิวพรรณผ่องใส

วรรณกานต์

แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

วรรณธัช

แปลว่า เด่นทางหนังสือ

วรรณพร

แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

วรรณรดา

แปลว่า ยินดีในผิวพรรณงาม

วรรณลภย์

แปลว่า ชื่อเสียง

วรรณเลขา

แปลว่า ดินสอพอง

วรรณวนัช

แปลว่า ผิวเหมือนดอกบัว

วรรณวร

แปลว่า ผิวประเสริฐ

วรรณวลี

แปลว่า หนังสือหรือตำรา

วรรณาฏ

แปลว่า ผู้ขับร้อง

วรรณิก

แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ

วรรณิกา

แปลว่า ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ

วรรณิดา

แปลว่า ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ

วรรณิต

แปลว่า ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ

วรรธนัย

แปลว่า ก่อให้เกิดความเจริญ

วรรธนะ

แปลว่า ความเจริญ

วรรษชล

แปลว่า น้ำฝน

วรฤทัย

แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรลภย์

แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ

วรวรรณ

แปลว่า ผิวพรรณอันประเสริฐ

วรลัญช์

แปลว่า ผู้มีลักษณะประเสริฐ

วรวิช

แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

วรสรณ์

แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

วรัชญ์

แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

วรัชยา

แปลว่า ชัยชนะอันประเสริฐ

วรัญชลี

แปลว่า การกระพุ่มมือ

วรัญชิต

แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรัญญา

แปลว่า ผู้รู้สิ่งประเสริฐ

วรัญญู

แปลว่า ผู้รู้สิ่งประเสริฐ

วรัตน์

แปลว่า มีความเจริญยิ่ง

วรัท

แปลว่า ผู้ให้พร

วรัทยา

แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วรันธร

แปลว่า ผู้ทรงไว้สิ่งประเสริฐ

วรัมพร

แปลว่า ฟ้าประเสริฐ

วรากร

แปลว่า บ่อเกิดสิ่งที่ประเสริฐ

วรายุส

แปลว่า ผู้มีอายุอันประเสริฐ

วรารมย์

แปลว่า มีความรื่นรมย์อันประเสริฐ

วราลี

แปลว่า พระจันทร์

วราศัย

แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

วริทธิ์

แปลว่า ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ

วริทธร

แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จที่ประเสริฐ

วริทธิ์นันท์

แปลว่า ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ

วรินทร

แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

วรินยุพา

แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

วรินรำไพ

แปลว่า ผู้ประเสริฐและความงาม

วริยงค์

แปลว่า ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ

วริยา

แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น

วริศ

แปลว่า ประเสริฐและเป็นใหญ่

วริศรา

แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

วริษฐา

แปลว่า ประเสริฐสุด

วริษา

แปลว่า ฤดูฝน

วรุดม

แปลว่า ประเสริฐและสูงสุด

วรุตม์

แปลว่า ประเสริฐสุด

วโรตม์

แปลว่า ผู้ประเสริฐสุด

วลัช

แปลว่า ปลา

วลัยกร

แปลว่า ทองกร

วลัยพรรณ

แปลว่า สีแห่งกำไล

วศิน

แปลว่า ผู้มีอำนาจ

วศินี

แปลว่า สตรีมีอำนาจ

วสภะ

แปลว่า ผู้ประเสริฐ

วสวัตติ์

แปลว่า ผู้มีอำนาจ

วสิษฐ์พล

แปลว่า ผู้มีกำลังดีมาก

วสุ

แปลว่า ทรัพย์

วสุธร

แปลว่า ร่ำรวย

วสุธา

แปลว่า แผ่นดิน

วสุนธรา

แปลว่า แผ่นดิน

วสุนันท์

แปลว่า ยินดีในทรัพย์

วสุพล

แปลว่า เศรษฐี

วสุมดี

แปลว่า แผ่นดิน

วสุรมย์

แปลว่า มีทรัพย์ที่น่ารื่นรมย์

วัชพล

แปลว่า พูดเก่ง

วัชรมน

แปลว่า ใจเพชร

วัชริศ

แปลว่า เจ้าแห่งเพชร

วัชสัณห์

แปลว่า คำพูดไพเราะ

วัทธิกร

แปลว่า ทำกำไร

วัทน์

แปลว่า ใบหน้า

วัทนพร

แปลว่า พูดดี

วัทนวร

แปลว่า หน้าสวย

วัทนวิภา

แปลว่า ใบหน้าสวย

วัทน์สิริ

แปลว่า หน้างาม

วันทนีย์

แปลว่า น่านับถือ

วุลลภ

แปลว่า คนสนิท

วัลลภา

แปลว่า หญิงที่รัก

วัลลี

แปลว่า เถาวัลย์

วัศพล

แปลว่า มีอำนาจ

วัศยา

แปลว่า เชื่อฟัง

วาณี

แปลว่า เจ้าแห่งวาจา

วารุณอร

แปลว่า หญิงสาวดุจน้ำดอกไม้

วาสิตา

แปลว่า กลิ่นหอม

วาสินี

แปลว่า มั่นคง

วิกรม

แปลว่า ความห้าวหาญ

วิกรานต์

แปลว่า กล้าหาญ

วิชชากร

แปลว่า สร้างความรู้

วิชชาบูรณ์

แปลว่า เต็มไปด้วยความรู้

วิชชุกร

แปลว่า แสงสายฟ้า

วิชญ์

แปลว่า ผู้รู้

วิชญ์พล

แปลว่า กำลังของนักปราชญ์

วิชญ์ภาส

แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

วิชญะ

แปลว่า นักปราชญ์

วิชญาดา

แปลว่า ผู้ฉลาด

วิชญาพร

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วิชยา

แปลว่า ชัยชนะ

วิชยุตม์

แปลว่า ชัยชนะอันสูงสุด

วิชานาถ

แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

วิชามัย

แปลว่า สำเร็จด้วยความรู้

วิชาวิมล

แปลว่า มีความรู้หามลทินมิได้

วิชิดา

แปลว่า ผู้ชนะแล้ว

วิชิตา

แปลว่า ผู้ชนะแล้ว

วิญญู

แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

วิดรณ์

แปลว่า ข้ามพ้นความทุกข์

วิทวัส

แปลว่า ผู้ฉลาด

วิทิต

แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

วิทูร

แปลว่า ผู้ฉลาด

วิธวิทย์

แปลว่า มีความรู้หลายอย่าง

วิธวินท์

แปลว่า ได้สิ่งแปลกๆ

วิธาน

แปลว่า ระเบียบ

วิธิสวรรค์

แปลว่า คิดหาวิธีการที่ดี

วินธัย

แปลว่า ผลไม้

วินิต

แปลว่า ฝึกหัดอบรม

วินิทรา

แปลว่า ตื่นเสมอ

วินิธา

แปลว่า จดจำเก่ง

วินิมัย

แปลว่า แลกเปลี่ยน

วิปัศย์

แปลว่า เห็นแจ้ง

วิปุลา

แปลว่า ไพศาล

วิพุธ

แปลว่า นักปราชญ์

วิภพ

แปลว่า สมบัติ

วิภวา

แปลว่า ทรัพย์สิน

วิภาดา

แปลว่า ผู้รู้

วิภาวนี

แปลว่า มั่งมี

วิภาวัส

แปลว่า พระอาทิตย์

วิภาวินี

แปลว่า ผู้รู้แจ้งชัด

วิภาวี

แปลว่า ผู้รู้แจ้งชัด

วิภาส

แปลว่า แสงสว่าง

วิภู

แปลว่า ผู้เป็นเจ้า

วิมพ์วิภา

แปลว่า รูปงาม

วิมลฉวี

แปลว่า ผิวงามปราศจากมลทิน

วิมลณัฐ

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน

วิมลมณี

แปลว่า แก้วมณีที่ไร้มลทิน

วิมลสิริ

แปลว่า บริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ

วิมลิน

แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

วิมุต

แปลว่า ผู้หลุดพ้นแล้ว

วิมุทร์

แปลว่า บานแล้ว

วิมุทรา

แปลว่า บานแล้ว

วิยดี

แปลว่า นก

วิรชัช

แปลว่า นักรบผู้กล้าหาญ

วิรชา

แปลว่า ผู้ปราศจากมนทิน

วิรดา

แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว

วิรดี

แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว

วิรตา

แปลว่า ผู้งดเว้นจากความชั่ว

วิรตี

แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว

วิรมณ

แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว

วิรัญชนา

แปลว่า ให้เกิดความยินดียิ่ง

วิรัล

แปลว่า โปร่ง

วิรัลพัชร

แปลว่า เพชรงาม

วิรัลยุพา

แปลว่า หญิงสาวที่หายาก

วิรากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้า

วิรากานต์

แปลว่า ผู้กล้าและเป็นที่รัก

วิรามร

แปลว่า กล้าหาญดุจเทวดา

วิริทธิ์พล

แปลว่า มีกำลังคือความสำเร็จอันประเสริฐ

วิโรษณา

แปลว่า ไม่มีความโกรธ

วิลาวัณย์

แปลว่า งามเลิศ

วิลาสินี

แปลว่า สวยงาม

วิไลวรรณ

แปลว่า ผิวงาม

วิวรรธน์

แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง

วิวิธชัย

แปลว่า มีชัยชนะหลายอย่าง

วิวิธวินท์

แปลว่า ได้รับอยู่เสมอ

วิวิศน์

แปลว่า งามอย่างวิเศษ

วิวิศนา

แปลว่า งามอย่างวิเศษ

วิศรม

แปลว่า สงบ

วิศรมา

แปลว่า สงบ

วิศรุต

แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

วิศรุตา

แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

วิศลย์

แปลว่า ไม่มีทุกข์โศก

วิศัลย์ศยา

แปลว่า อยู่อย่างไม่มีความทุกข์โศก

วิศัลยา

แปลว่า ไม่มีความทุกข์โศก

วิศาล

แปลว่า กว้างขวางวิษณุสรรค์

วิสสุต

แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงปรากฏ

วิสสุตา

แปลว่า มีชื่อเสียง

วิสาข์

แปลว่า เดือนวิสาขะ

วิสาขมาส

แปลว่า เดือนวิสาขะ

วิสาร

แปลว่า แผ่ขยาย

วิสุทธิ์

แปลว่า สะอาด

วีณา

แปลว่า พิณ

วีธรา

แปลว่า ฟ้ากระจ่างบริสุทธิ์

วีรชิต

แปลว่า ชัยชนะของผู้กล้า

วีรดา

แปลว่า ความกล้าหาญ

วีรปริยา

แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ

วีรภัทร

แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ

วีรภัทรา

แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ

วีรยา

แปลว่า ความเพียร

วีรลักษณ์

แปลว่า ลักษณะของผู้กล้า

วีรวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยความกล้าหาญ

วีรวุฒิ

แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ

วีรศรุต

แปลว่า มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้กล้า

วีร์สุดา

แปลว่า ลูกสาวผู้กล้า

วีรอร

แปลว่า หญิงผู้กล้าหาญ

วีรัช

แปลว่า เกิดจากผู้กล้าหาญ

วีรากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้า

วีราทร

แปลว่า ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้า

วีรินทร์

แปลว่า ผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่

วีริยา

แปลว่า ความเพียร

วีริศ

แปลว่า ยอดวีรบุรุษ

วุฒิพร

แปลว่า มีความเจริญเป็นเลิศ

วุฒิภัทร

แปลว่า เจริญและดีงาม

เวชพิสิฐ

แปลว่า มีความรู้ประเสริฐสุด

เวณิกา

แปลว่า มวยผม

เวทิดา

แปลว่า ให้รู้

เวทิต

แปลว่า ให้รู้

เวทิศ

แปลว่า ผู้คงแก่เรียน

เวธกา

แปลว่า เฉียบคม

เวธน์

แปลว่า ปัญญาเฉียบแหลม

เวธนี

แปลว่า มีปัญญาเฉียบแหลม

แววปราชญ์

แปลว่า มีแววของนักปราชญ์

แวววรรณ

แปลว่า มีผิวผ่องใส

ไมทย์

แปลว่า มีความรู้

ไวทิน

แปลว่า ผู้รู้

ไวภพ

แปลว่า ความเจริญ

ไววิทย์

แปลว่า ความรู้ไว

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets