ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-ภ

ภคนันท์

แปลว่า ยินดีในโชค

ภคพร

แปลว่า มีโชคเป็นพร

ภคิน

แปลว่า มีสิริมงคล

ภณ

แปลว่า พูดหรือกล่าว

ภณิดา

แปลว่า ผู้บอกเล่า

ภพธร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความเจริญ

ภพธรรม

แปลว่า ธรรมประจำภพ

ภพนิพิฐ

แปลว่า ผู้ดำรงมั่นในภพหรือโลก

ภพสวรรค์

แปลว่า สร้างโลก

ภรณีนิภา

แปลว่า เหมือนดาวภรณี

ภรภัทร

แปลว่า ผ็ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภรันยา

แปลว่า การเลี้ยงดู

ภรันยู

แปลว่า ผู้คุ้มครอง

ภริดา

แปลว่า ผู้ได้รับการเลี้ยงดู

ภริตพร

แปลว่า ผู้ประเสริฐได้รับการเลี้ยงดู

ภริตา

แปลว่า ได้รับการเลี้ยงดู

ภวรัญชน์

แปลว่า ทำให้ชาวโลกยินดี

ภวัต

แปลว่า ผู้เจริญ

ภวิกา

แปลว่า มีความเจริญ

ภวิตรา

แปลว่า พิภพ

ภวินท์

แปลว่า เป็นใหญ่ในโลก

ภวิล

แปลว่า ความเป็นอยู่ตลอดไป

ภวิศ

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในโลก

ภวิษย์พร

แปลว่า พรในอนาคต

ภโวทัย

แปลว่า รุ่งเรืองในโลก

ภัคจิรา

แปลว่า มีโชคดีนาน

ภัคธร

แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค

ภัคธีมา

แปลว่า ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล

ภัคนันท์

แปลว่า ยินดีในโชค

ภัคพล

แปลว่า มีโชคเป็นพลัง

ภัณฑิรา

แปลว่า มีลาภ

ภัณฑิลา

แปลว่า มีความสุข

ภัททิยา

แปลว่า มีความเจริญ

ภัทรกร

แปลว่า สร้างสิ่งดีงาม

ภัทรจาริน

แปลว่า มีความประพฤติดี

ภัทรชนน

แปลว่า ผู้มีกำเนิดอันดีงาม

ภัทรดนัย

แปลว่า ลูกชายผู้เจริญ

ภัทรธร

แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิริมงคล

ภัทรนันท์

แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งดีงาม

ภัทรพรรณ

แปลว่า ผิวงาม

ภัทรภณ

แปลว่า พูดสิ่งดีงาม

ภัทรภร

แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภัทรภา

แปลว่า มีรัศมีงาม

ภัทรมน

แปลว่า มีใจดีงาม

ภัทรลภา

แปลว่า ได้สิริมงคล

ภัทรวดี

แปลว่า มีสิริมงคล

ภัทรวรรณ

แปลว่า ผิวงาม

ภัทรเวช

แปลว่า ผู้รู้ดีงาม

ภัทรศยา

แปลว่า อยู่อย่างผู้เจริญ

ภัทรศรี

แปลว่า จันทร์หอม

ภัทรานิษฐ์

แปลว่า มีความสำเร็จงาม

ภัทราพร

แปลว่า ดีและประเสริฐ

ภัทราวุธ

แปลว่า อาวุธดี

ภันทิลา

แปลว่า มีความสุข

ภัสสร

แปลว่า รัศมีเรืองรอง

ภากร

แปลว่า พระอาทิตย์

ภาคิน

แปลว่า มีโชค

ภาคินี

แปลว่า ผู้มีโชค

ภาณิน

แปลว่า นักพูด

ภาณุพงศ์

แปลว่า เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์

ภาธร

แปลว่า รุ่งเรือง

ภานรินทร์

แปลว่า รัศมีของจอมคน

ภานุกร

แปลว่า แสงอาทิตย์

ภานุรุจ

แปลว่า รุ่งโรจน์เหมือนอาทิตย์

ภานุวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง

ภานุศรี

แปลว่า งามมาก

ภานุสรณ์

แปลว่า พึ่งแสงสว่างหรือพระอาทิตย์

ภาพิต

แปลว่า ผู้ได้รับการอบรมแล้ว

ภาพิมล

แปลว่า รัศมีไร้มลทิน

ภาม

แปลว่า เดช

ภารดี

แปลว่า เทพแห่งการเจรจา

ภารวี

แปลว่า แสงพระอาทิตย์

ภาวนียา

แปลว่า ผู้ควรสรรเสริญ

ภาวัต

แปลว่า ผู้ควรสรรเสริญ

ภาวิดา

แปลว่า อบรมแล้ว

ภาวิต

แปลว่า อบรมมาดีแล้ว

ภาวิตา

แปลว่า ให้เจริญแล้ว

ภาวินี

แปลว่า มีความเจริญ

ภาสพรรณ

แปลว่า มีผิวงาม

ภาสวร

แปลว่า พระอาทิตย์

ภาสวิชญ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

ภาสินี

แปลว่า มีความรุ่งเรือง

ภิรมณ

แปลว่า ยินดียิ่ง

ภีมเดช

แปลว่า มีเดชน่าเกรงขาม

ภีมพล

แปลว่า มีพลังน่าเกรงขาม

ภีมพศ

แปลว่า มีอำนาจน่าเกรงขาม

ภีมวัจน์

แปลว่า พูดมีอำนาจน่าเกรงขาม

ภุชิสส์

แปลว่า ผู้ชนะแผ่นดิน

ภุชิสส์

แปลว่า อิสระ

ภูดิส

แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ

ภูดิส

แปลว่า พระราชา

ภูธิป

แปลว่า พระราชา

ภูบดี

แปลว่า ราชา

ภูเบศ

แปลว่า โลก

ภูมิ

แปลว่า แผ่นดิน

ภูมิกร

แปลว่า ผู้สร้างแผ่นดิน

ภูมินันท์

แปลว่า ผู้เป็นที่เพลิดเพลินของแผ่นดิน

ภูมิพัฒน์

แปลว่า ผู้เจริญในแผ่นดิน

ภูมิภัทร

แปลว่า ผู้เจริญในแผ่นดิน

ภูมิภาส

แปลว่า แสงสว่างในแผ่นดิน

ภูมิรพี

แปลว่า ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน

ภูมิรัตน์

แปลว่า แก้วของแผ่นดิน

ภูริช

แปลว่า แผ่นดิน

ภูริชญา

แปลว่า นักปราชญ์

ภูรอณัฐ

แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีปัญญากว้างขวาง

ภูริเดช

แปลว่า มีอำนาจมาก

ภูรินท์

แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูรินทร์

แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูรี

แปลว่า ปัญญากว้างใหญ่

ภูวเดช

แปลว่า มีเดชในแผ่นดิน

ภูวนัตถ์

แปลว่า มีประโยชน์ในแผ่นดิน

ภูวนาถ

แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

ภูวิศ

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ภูษณิศา

แปลว่า เจ้าแห่งเครื่องประดับ

ภูษิดา

แปลว่า ประดับแล้ว

ภูสิทธิ์

แปลว่า มีความสำเร็จในแผ่นดิน

ภูสิทธิ

แปลว่า มีความสำเร็จในแผ่นดิน

โภควินท์

แปลว่า มีโภคทรัพย์มาก

โภคิน

แปลว่า ผู้มีโภคะ

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets