ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-พ

พกาวรรณ

แปลว่า ผิวขาว

พงศกร

แปลว่า สร้างตระกูลวงศ์

พงศ์ปณต

แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

พงศ์พลิน

แปลว่า ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง

พงศ์พันธ์

แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยตระกูล

พงศ์พิช

แปลว่า ผ็เป็นห่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์

พงศ์ภรณ์

แปลว่า ค้ำจุนวงศ์ตระกูล

พงศภัค

แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่โชดดี

พงษ์ศุลี

แปลว่า เชื้อสายของพระศิวะ

พจณิชา

แปลว่า มีคำพูดบริสุทธิ์

พจนินท์

แปลว่า พูดเก่งพูดดี

พจีรจิต

แปลว่า เรียงร้อยถ้อยคำ

พชร

แปลว่า เพชร

พชรดนัย

แปลว่า ผู้ชายกล้าแข็ง

พชรพล

แปลว่า มีกำลังแข็งเหมือนเพชร

พนธกร

แปลว่า เป็นที่รักผูกพัน

พนิตนันท์

แปลว่า มีความยินดีเป็นที่รัก

พนิตพิชา

แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก

พนิตสุภา

แปลว่า หญิงงามน่ารัก

พนิตอนงค์

แปลว่า กามเทพผู้เป็นที่รัก

พบธรรม

แปลว่า พบคุณความดี

พรกนก

แปลว่า ทองที่ประเสริฐ

พบกรัณย์

แปลว่า มีการกระทำที่ประเสริฐ

พรฉวี

แปลว่า มีผิวพรรณประเสริฐ

พรชนัน

แปลว่า ให้เกิดพร

พรชนิตว์

แปลว่า เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า

พรญาณี

แปลว่า มีความรู้เป็นพร

พรทิพา

แปลว่า กลางวันอันประเสริฐ

พรธวัล

แปลว่า ประเสริฐและบริสุทธิ์

พรธิดี

แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

พรธีรา

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรนพิน

แปลว่า ผู้ประเสริฐและสดชื่น

พรนภัส

แปลว่า พรสวรรค์

พรนลัท

แปลว่า น้ำดอกไม้อันประเสริฐ

พรนัชชา

แปลว่า สายน้ำที่ประเสริฐ

พรปวีณ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรพนิต

แปลว่า ได้รับคำแนะนำอันประเสริฐ

พรพิพัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยพร

พรไพลิน

แปลว่า พลอยไพลินอันประเสริฐ

พรภวิษย์

แปลว่า อนาคตที่ประเสริฐ

พรมนัส

แปลว่า มีใจประเสริฐ

พรยมล

แปลว่า มีใจประเสริฐ

พรรณกร

แปลว่า มีผิวพรรณดี

กรรณกาญจน์

แปลว่า มีผิวงามเหมือนทอง

พรรณธร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งผิวงาม

พรรณนารา

แปลว่า ผิวพรรณผ่องใส

พรรณปพร

แปลว่า มีผิวที่ประเสริฐ

พรรณพนัช

แปลว่า ผิวเหมือนดอกบัว

พรรณพัชร

แปลว่า ประกายเพช

พรรภัค

แปลว่า ผิวงาม

พรรณมณ

แปลว่า มีผิวที่น่ายินดี

พรรณวร

แปลว่า มีผิวที่ประเสริฐ

พรรณวรท

แปลว่า มีผิวงาม

พรรณอร

แปลว่า มีผิวสวย

พรรวินท์

แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

พรรษกร

แปลว่า สร้างฝน

พรรษชล

แปลว่า น้ำฝน

พรรัตน์

แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ

พรลภัส

แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ

พรวดี

แปลว่า รั้วที่ประเสริฐ

พรวนัช

แปลว่า ดอกบัวประเสริฐ

พรวลัย

แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

พรสรวง

แปลว่า พรของสวรรค์

พรสินี

แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

พรสุพพัต

แปลว่า มีความประพฤติที่ดีงาม

พรหมพิริยะ

แปลว่า มีความเพียรที่ประเสริฐ

พริมา

แปลว่า ประเสริฐ

พริษฐ์

แปลว่า ประเสริฐสุด

พริสร

แปลว่า ประเสริฐ

พฤกษ์

แปลว่า ต้นไม้

พฤตยา

แปลว่า ได้รับการเลี้ยงดู

พลกฤต

แปลว่า ผู้สร้างพลัง

พลช

แปลว่า ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์

พลชา

แปลว่า นางงามมีพลัง

พลทัต

แปลว่า ให้พลัง

พลพจน์

แปลว่า มีคำพูดเป็นพลัง

พลพนา

แปลว่า กำลังของป่า

พลวดี

แปลว่า มีพลัง

พลวัต

แปลว่า ผู้มีพลัง

พลศรุต

แปลว่า มีชื่อเสียงด้านพลัง

พลอธิป

แปลว่า มีกำลังยิ่งใหญ่

พลัช

แปลว่า เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์

พลัฏฐ์

แปลว่า ทรงพลัง

พลาธิป

แปลว่า ผู้มีพลังยิ่งใหญ่

พลิน

แปลว่า มีพลัง

พลิศ

แปลว่า จอมพลัง

พลิศร์

แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง

พศวีต

แปลว่า ผู้มีอำนาจ

พศวีร์

แปลว่า อำนาจผู้กล้าหาญ

พศิกา

แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ

พศิน

แปลว่า ผู้มีอำนาจ

พศุตม์

แปลว่า มีอำนาจสูงสุด

พสชนัน

แปลว่า ให้เกิดอำนาจ

พสธร

แปลว่า ผู้มีอำนาจ

พสิกา

แปลว่า ผู้อยู่ในอำนาจ

พสิษฐ์

แปลว่า ร่ำรวยที่สุด

พสุเทพ

แปลว่า เทวดาในแผ่นดิน

พสุธร

แปลว่า มั่งมี

พหธน

แปลว่า มีทรัพย์มาก

พัชนี

แปลว่า พัด

พัชรพร

แปลว่า ประเสริฐดุจเพชร

พัชรพล

แปลว่า มีพลังแข็งเหมือนเพชร

พัชรมัย

แปลว่า สำเร็จด้วยเพชร

พัชราภา

แปลว่า รัศมีเพชร

พัฒน์นรี

แปลว่า ความเจริญของหญิง

พัณณกร

แปลว่า มีผิวสวย

พัณณิน

แปลว่า มีผิวดี

พัณณิตา

แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสริญ

พัตรพิมล

แปลว่า แพรงาม

พัทธ

แปลว่า ผูกพัน

พัทธดนย์

แปลว่า ลูกผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน

พัทธ์ธีรา

แปลว่า นักปราชญ์ผู้มั่นคง

พัทธนันท์

แปลว่า มีความสุขมั่นคง

พัทธพล

แปลว่า มีพลังเข้มแข็ง

พัทธมน

แปลว่า ผูกพันใจ

พัทธวรรณ

แปลว่า คำพูดที่มัดใจ

พัทธ์วิรา

แปลว่า ผู้กล้าหาญมั่นคง

พันธ์วริศ

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู๋ญาติพี่น้อง

พันธวัช

แปลว่า คำพูดที่มัดใจคน

พันธวิช

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในพี่น้อง

พันธิตร

แปลว่า ความรัก

พันธิตรา

แปลว่า ความรัก

พันธิน

แปลว่า สร้าง

พันธิสา

แปลว่า เจ้าแห่งพันธะ

พันธุ์ธัช

แปลว่า ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์

พัสกร

แปลว่า ผู้มีอำนาจ

พัสวี

แปลว่า มีทรัพย์

พาขวัญ

แปลว่า นำสิริมงคลมาให้

พาณิภัค

แปลว่า มีโชคทางการพูด

พาทินธิดา

แปลว่า ลูกสาวที่ฉลาด

พาทิศ

แปลว่า ผู้ฉลาด

พิจักขณา

แปลว่า มีปัญญาพินิจพิเคราะห์

พิจักษน์

แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์

พิชชา

แปลว่า ความรู้

พิชชากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งความรู้

พิชชาทร

แปลว่า เอื้อเฟื้อต่อความรู้

พิชชาพร

แปลว่า มีความรู้เป็นพร

พิชชาภา

แปลว่า มีควารุ่งเรืองด้วยความรู้

พิชชาอร

แปลว่า หญิงสาวมีความรู้

พิชญธิดา

แปลว่า ลูกสาวผู้เป็นปราชญ์

พิชญ์นรี

แปลว่า หญิงผู้เป็นปราชญ์

พิชญ์สินี

แปลว่า หญิงงามที่ฉลาด

พิชญะ

แปลว่า นักปราชญ์

พิขญา

แปลว่า นักปราชญ์

พิญาภัค

แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี

พิชญาภา

แปลว่า แสงสว่างของนักปราชญ์

พิชญุตม์

แปลว่า ฉลาดและยิ่งใหญ่

พิชเญศ

แปลว่า จอมปราชญ์

พิชยะ

แปลว่า ชัยชนะ

พิชยา

แปลว่า ชัยชนะ

พิชเยศ

แปลว่า เจ้าแห่งชัยชนะ

พิชัยภูษิต

แปลว่า มีชัยชนะเป็นอาภรณ์

พิชัยยุทธ

แปลว่า รบชนะ

พิชาภพ

แปลว่า โลกแห่งความรู้

พิชามญชุ์

แปลว่า ผู้งดงามด้วยความรู้

พิตตินันท์

แปลว่า เพลินในทรัพย์สมบัติ

พิตรพิบูล

แปลว่า มีสมบัตรมาก

พิทยุตม์

แปลว่า มีความรู้สูงสุด

พิทวัส

แปลว่า ผู้ฉลาด

พิธาน

แปลว่า หลักการ

พิธิวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยระเบียบแบบแผน

พิธิวัต

แปลว่า ผู้มีระเบียบ

พิธุนิภา

แปลว่า เหมือนพระจันทร์

พิภัช

แปลว่า แบ่ง

พิมพ์

แปลว่า แม่แบบ

พิมพ์กานต์

แปลว่า รูปร่างน่ารัก

พิมพกานต์

แปลว่า รูปร่างน่ารัก

พิมพ์ชนก

แปลว่า เหมือนพ่อ

พิมพ์ทอง

แปลว่า รูปงามเหมือนทอง

พิมพ์นารา

แปลว่า รูปงาม

พิมพ์นิภา

แปลว่า มีรูปงาม

พิมพ์พจี

แปลว่า มีคำพูดเป็นแบบอย่าง

พิมพ์พิสุทธิ์

แปลว่า มีรูปร่างบริสุทธิ์

พิมพ์มาดา

แปลว่า เหมือนแม่

พิมพ์ลภัส

แปลว่า มีลาภคือรูปงาม

พิมพ์วรีย์

แปลว่า ประเสริฐด้วยรูปร่าง

พิมพ์วลัญช์

แปลว่า มีลักษณะแห่งรูป

พิมพ์วิภา

แปลว่า มีรัศมีรูปกายที่ผ่องใส

พิมพ์วิมล

แปลว่า รูปร่างไม่มีที่ติ

พิมพ์วิไล

แปลว่า รูปงาม

พิมพ์สุจี

แปลว่า มีรูปงาม

พิมพ์นุธี

แปลว่า ถ่ายแบบนักปราชญ์

พิมพ์สุภา

แปลว่า รูปงาม

พิมพ์อร

แปลว่า รูปงาม

พิมพ์อัปสร

แปลว่า รูปร่างเหมือนางอัปสร

พิมพิกา

แปลว่า พระอาทิตย์หรือพระจันทร์ทรงกลด

พิมพิดา

แปลว่า สะท้อนแสง

พิมพิศา

แปลว่า ผู้มีรูปงาม

พิมลแข

แปลว่า จันทร์ปราศจากมลทิน

พิมลนาฏ

แปลว่า หญิงสาวบริสุทธิ์

พิมุกด์

แปลว่า ผู้หลุดพ้น

พิโมกข์

แปลว่า หลุดพ้น

พิยุทธ

แปลว่า ต้อสู้

พิรชัช

แปลว่า นักรบผู้กล้า

พิรญาณ์

แปลว่า มีความรู้อันกล้าหาญ

พิรภพ

แปลว่า ภพแห่งผู้กล้า

พิรัชย์

แปลว่า ชัยชนะของวีรบุรุษ

พิรัล

แปลว่า หายาก

พิราอร

แปลว่า หญิงสาวผู้กล้า

พิริยกร

แปลว่า มีความเพียร

พิศลย์

แปลว่า ไม่ทุกข์ร้อน

พิศลยา

แปลว่า ผู้ไม่มีความทุกข์

พิสชา

แปลว่า ดอกบัว

พิสัช

แปลว่า เสียสละ

พิสินี

แปลว่า ดอกบัว

พิสิษฐ์

แปลว่า ดีเลิศ

พีรกานต์

แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ

พัรณัฐ

แปลว่า ปราชญ์ผู้กล้า

พีรดนย์

แปลว่า ลูกชายผู้กล้า

พีรทัต

แปลว่า ผู้กล้าหาญประทานมา

พีรธัช

แปลว่า เป็นธงชัยแห่งผู้กล้า

พีรพล

แปลว่า มีพลังกล้าหาญ

พีรพัฒน์

แปลว่า ความเจริญของผู้กล้า

พีรภาส

แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

พีรยช

แปลว่า เกิดมาเพื่อความกล้าหาญ

พีรยา

แปลว่า ความเพียร

พีรวัส

แปลว่า อำนาจของวีระบุรุษ

พัรวิชญ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้า

พีรศุภ

แปลว่า ผู้กล้าและดีงาม

พีรัช

แปลว่า ลูกของผู้กล้า

พีรัชชัย

แปลว่า เกิดจากผู้กล้า

พุฒินาท

แปลว่า องอาจด้วยความเจริญ

พุฒิพงศ์

แปลว่า เชื้อสายที่มีความเจริญ

พุฒิเมธ

แปลว่า เจริฐด้วยปัญญา

พุฒสรรค์

แปลว่า สร้างความเจริญ

พุธิตา

แปลว่า ฉลาด

เพ็ญชีพ

แปลว่า ชีวิตที่สมบูรณ์

เพ็ญพิชชา

แปลว่า เต็มไปด้วยความรู้

เพ็ญภาส

แปลว่า เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์

เพ็ญโภไคย

แปลว่า เต็มไปด้วยสมบัติ

เพ็ญรดี

แปลว่า เต็มไปด้วยความรักยินดี

เพชรรดา

แปลว่า แข็งดุจเพชร

เพชราวุธ

แปลว่า มีปัญญาเป็นอาวุธ

เพราตา

แปลว่า งามติดตา

เพรานภา

แปลว่า งามฟ่องฟ้า

เพราพนิต

แปลว่า สาวงาม

เพราโพยม

แปลว่า งามติดฟ้า

เพียงขวัญ

แปลว่า มีขวัญมาก

แพรพิไล

แปลว่า เเพรงาม

แพรวรุ่ง

แปลว่า สว่างไสวแพรวพราว

แพรววนิต

แปลว่า งามน่ารัก

โพธิกร

แปลว่า ผู้สร้างความรู้

โพธิพงศ์

แปลว่า สกุลแห่งปัญญา

โพธิวงศ์

แปลว่า เชื้อสายของผู้มีปัญญา

โพธิวรรณ

แปลว่า งามด้วยปัญญา

โพธิวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยปัญญา

ไพรัลย์

แปลว่า ความโปร่งบาง

ไพจิตร

แปลว่า งามยิ่ง

ไพรำ

แปลว่า ทอง

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets