ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-ป

ปกิตตา

แปลว่า ผู้ได้รับคำชมเชย

ปคุณา

แปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ

ปฏิพล

แปลว่า ผู้มีความสามารถ

ปฐมพร

แปลว่า พรที่หนึ่งผู้ประเสริฐคนแรก

ปณชัย

แปลว่า ชัยชนะในการค้าขาย

ปณยา

แปลว่า ให้ถึงความสำเร็จ

ปณัย

แปลว่า ความรัก

ปณาลี

แปลว่า สายน้ำ

ปณิดา

แปลว่า ได้รับการสรรเสริญ

ปณิธิ

แปลว่า ความตั้งใจแน่วแน่

ปดิวรดา

แปลว่า ภักดีในสามี

ปดิวรัดา

แปลว่า ภักดีในสามี

ปทิต

แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว

ปทิตตา

แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว

ปธานิน

แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

ปนัสนา

แปลว่า ชมเชย

ปพน

แปลว่า บริสุทธิ์

ปพนธชัย

แปลว่า วิธีประพันธ์

ปพนธีร์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

ปพรวิช

แปลว่า ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์

ปพนสรรค์

แปลว่า สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์

ปพิชญา

แปลว่า ผู้รู้แจ้ง

ปภพ

แปลว่า เค้าเดิม

ปภังกร

แปลว่า ผู้สร้างรัศมี

ปภาณ

แปลว่า พูดเก่ง

ปภาณิน

แปลว่า ท่องจำเก่ง

ปภาดา

แปลว่า รุ่งเรืองแล้ว

ปภานัน

แปลว่า มีใบหน้าสวยงาม

ปภาพินท์

แปลว่า ประสบแสงสว่าง

ปภาวดี

แปลว่า มีแสงสว่าง

ปภาวรินท์

แปลว่า ยอดแห่งความเรืองรอง

ปภาวิชญ์

แปลว่า ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

ปภาวิน

แปลว่า ผู้มีเดช

ปภาวินท์

แปลว่า ได้รับแสงสว่าง

ปภาวี

แปลว่า ผู้มีอำนาจ

ปภิณวิช

แปลว่า มีความรู้แตกฉาน

ปภิณวิทย์

แปลว่า มีความรู้แตกฉาน

ปมุต

แปลว่า หลุดพ้นแล้ว

ปยุดา

แปลว่า ขยัน

ปยุต

แปลว่า ผู้ขยัน

ปรภาว์

แปลว่า ภาวะที่ประเสริฐ

ปรมาภรณ์

แปลว่า อาภรณ์ชั้นเลิศ

ปรมะ

แปลว่า ยอดเยี่ยม

ปรมัตถ์

แปลว่า ประโยชน์สูงสุด

ประกฤษฏิ์

แปลว่า ปราชญ์

ประณพ

แปลว่า ชื่อพระผู้เป็นเจ้า

ประณยา

แปลว่า เสน่หา

ประณัย

แปลว่า เสน่หา

ประณาลี

แปลว่า ท่อน้ำ

ประไญย

แปลว่า ผู้ว่านอนสอนง่าย

ประดิภา

แปลว่า แสงสว่างแห่งความรู้

ประพจน์

แปลว่า คำพูดประเสริฐ

ประพันธ์

แปลว่า แต่งเรื่อง

ประภวิษณุ์

แปลว่า มีพลัง

ประภาน

แปลว่า แสงสว่าง

ประภานิช

แปลว่า รัศมีความรุ่งเรืองเป็นของตน

ประมณฑ์

แปลว่า ผ่องใส

ประมณัส

แปลว่า มีความปราโมทย์

ประลภย์

แปลว่า ได้กำไร

ประวัณ

แปลว่า มีหิริโอตตัปปะ

ประวันวิทย์

แปลว่า มีความรู้บริสุทธิ์

ประวัณ

แปลว่า นักปราชญ์

ประวีณา

แปลว่า นักปราชญ์

ประวีร์

แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ประสิตา

แปลว่า ขยัน

ปรัญชัย

แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

ปรัตถ์

แปลว่า ประโยชน์เพื่อคนอื่น

ปรัตถกร

แปลว่า ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ปราญชลี

แปลว่า กระพุ่มมือไหว้

ปราณรต์

แปลว่า ลม

ปรารณปริยา

แปลว่า รักเหมือนชีวิต

ปราณันต์

แปลว่า ลม

ปรานต์

แปลว่า ที่สุด

ปริชญ์

แปลว่า ผู้รอบรู้

ปริชญา

แปลว่า ผู้รอบรู้

ปริชมน

แปลว่า พระจันทร์

ปริณดา

แปลว่า เจริญเต็มที่

ปริณาห์

แปลว่า กว้างขวาง

ปริตต์

แปลว่า ผู้ได้รับการคุ้มครอง

ปรินทร

แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

ปรินทร์

แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น

ปริมล

แปลว่า กลิ่นหอม

ปริยกร

แปลว่า เป็น

ปริยฉัตร

แปลว่า ฉัตรเป็นที่รัก

ปริยากร

แปลว่า มีเสน่ห์

ปริยาภัทร

แปลว่า งามน่ารัก

ปรีณาภา

แปลว่า รัศมีเอิบอาบ

ปรีดิทา

แปลว่า ให้ความยินดี

ปรุฬห์

แปลว่า ผู้งอกงามแล้ว

ปฤษฎี

แปลว่า รัศมี

ปฤษฎิ์

แปลว่า รัศมี

ปฤษณี

แปลว่า เล็ก

ปวร

แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ปวรปรัชญ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ปวรรัตน์

แปลว่า รัตนอันประเสริฐ

ปวรวรรณ

แปลว่า ผิวพรรณประเสริฐ

ปวรา

แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ปวริศ

แปลว่า ผ็เป็นใหญ่อันประเสริฐ

ปวริศร

แปลว่า ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่

ปวริศา

แปลว่า ผู้ประเสริฐยิ่ง

ปวรุตม์

แปลว่า ประเสริฐสุด

ปวเรศ

แปลว่า ผู้ประเสริฐ

ปวัตน์

แปลว่า ความเป็นไป

ปวัน

แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปวันรัตน์

แปลว่า รัตนอันบริสุทธิ์

ปวิชญา

แปลว่า นักปราชญ์

ปวิตร

แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

ปวิตรา

แปลว่า บริสุทธิ์

ปวิธ

แปลว่า ผู้สร้าง

ปวิธชาต

แปลว่า เกิดมาเพื่อสร้าง

ปวินท์

แปลว่า ได้รับ

ปวิมล

แปลว่า บริสุทธิ์

ปวีณ

แปลว่า ฉลาด

ปวีณ์กร

แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศี

ปวีร์ธิดา

แปลว่า ธิดานักปราชญ์

ปวีร์นุช

แปลว่า หญิงสาวผู้ฉลาด

ปวีณวัช

แปลว่า คำพูดของนักปราชญ์

ปวีณสมร

แปลว่า หญิงสาวผู้ฉลาด

ปวีร์สุดา

แปลว่า ธิดาผู้ฉลาด

ปวีณอร

แปลว่า หญิงผู้ฉลาด

ปวีณา

แปลว่า ฉลาด

ปวีร์

แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปวีรา

แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปสัตถ์

แปลว่า ผู้ถูกชมเชย

ปสันน์

แปลว่า เลื่อมใส

ปสาทนีย์

แปลว่า น่าเลื่อมใส

ปสุดา

แปลว่า ผู้ขยัน

ปสุต

แปลว่า ผู้ขยัน

ปสุตา

แปลว่า ผู้ขยัน

ปองกานต์

แปลว่า เป็นที่รัก

ปองคุณ

แปลว่า มุ่งสิ่งดีงาม

ปองธรรม

แปลว่า หวังคุณความดี

ปองภพ

แปลว่า ปรารถนาความเจริญ

ปองสม

แปลว่า สมปอง

ปัจจรี

แปลว่า แพ

ปัญจพล

แปลว่า มีพลังห้าอย่าง

ปัญจพาณ์

แปลว่า กามเทพ

ปัญชิกา

แปลว่า ปุยฝ้าย

ปัญญากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา

ปัญญาพร

แปลว่า มีความรู้ประเสริฐ

ปัฐน์

แปลว่า การอ่าน

ปัณชญา

แปลว่า ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน

ปัณฑ์ชนิต

แปลว่า ให้เกิดปัญญา

ปัณฑ์ธร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความรู้

ปัณฑา

แปลว่า ปัญญา

ปัณฑารีย์

แปลว่า ประเสริฐด้วยปัญญา

ปัณฑิตา

แปลว่า ผู้ฉลาด

ปัณณ์

แปลว่า หนังสือ

ปัณณทัต

แปลว่า ให้ความรู้

ปัณณธร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งหนังสือ

ปัณณพร

แปลว่า ประเสริฐทางหนังสือ

ปัณณวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยหนังสือ

ปัณณวิชญ์

แปลว่า ผู้รู้หนังสือ

ปัณณิกา

แปลว่า ผู้รู้หนังสือ

ปัณรส

แปลว่า สิบห้าค่ำ

ปัถย์

แปลว่า ผู้เหมาะสม

ปัทมพร

แปลว่า บัวประเสริฐ

ปาเจรา

แปลว่า ครูของครู

ปาฏลี

แปลว่า ดอกแคฝอย

ปาณชัย

แปลว่า ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

ปาณฑรา

แปลว่า ผิวขาว

ปาณัท

แปลว่า ให้ชีวิต

ปาณัสม์

แปลว่า เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต

ปาณิศา

แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปาณิสรา

แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปานชีวา

แปลว่า รักปานชัวิต

ปานไพลิน

แปลว่า เหมือนไพลิน

ปาพจน์

แปลว่า คำสอนสำคัญ

ปารณ

แปลว่า ความพอใจ

ปารณัท

แปลว่า ผู้ให้ความยินดี

ปารณีย์

แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง

ปารย์

แปลว่า ผู้สามารถเป็นที่น่าสนใจ

ปารวัณ

แปลว่า ขยายขึ้น

ปารัช

แปลว่า ทอง

ปาริฉัตต์

แปลว่า ต้นดอกแคฝอย

ปาริชาต

แปลว่า ต้นดอกแคฝอย

ปาริมา

แปลว่า ฝั่งโน้น

ปารีณา

แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง

ปารุดา

แปลว่า ได้รับการป้องกัน

ปาล

แปลว่า คุ้มครอง

ปาลทัต

แปลว่า ให้ความคุ้มครอง

ปาลิกา

แปลว่า ผู้คุ้มครอง

ปาลิตา

แปลว่า ผู้ได้รับการคุ้มครอง

ปาลิน

แปลว่า ผู้รักษา

ปิญชร

แปลว่า สีเหลืองแก่

ปิญชาน์

แปลว่า ทองคำ

ปิฏก

แปลว่า คัมภีร์

ปิณฑิรา

แปลว่า ผลทับทิม

ปิณิดา

แปลว่า ทำให้พอใจ

ปิ่นปรากรม

แปลว่า ยอดแห่งความเพียร

ปิ่นปินัทธ์

แปลว่า ประดับปิ่น

ปิ่นมนัส

แปลว่า จอมใจยอดดวงใจ

ปิยชนน์

แปลว่า สร้างความรัก

ปิยทัศน์

แปลว่า น่ารัก

ปิยนันท์

แปลว่า ยินดีในสิ่งที่รัก

ปิยนุช

แปลว่า หญิงสาวที่รัก

ปิยปาณ

แปลว่า รักปานชีวิต

ปิยพนธ์

แปลว่า เป็นที่รักผูกพัน

ปิยพัทธ์

แปลว่า เป็นที่รักผูกพัน

ปิยมน

แปลว่า เป็นที่รักแห่งดวงใจ

ปิยรมย์

แปลว่า เป็นที่รักที่รื่นรมย์

ปิย์วรา

แปลว่า เป็นที่รักและประเสริฐ

ปิยวลี

แปลว่า ถ้อยคำอันแสดงความรัก

ปิยวัช

แปลว่า มีคำพูดน่ารัก

ปิยวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยสิ่งที่รัก

ปิยะ

แปลว่า เป็นที่รัก

ปิยังกูร

แปลว่า ลูกชายที่รัก

ปิยากร

แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก

ปิยาพัชร

แปลว่า เป็นที่รักดังเพชร

ปิยาอร

แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่รัก

ปีตมณี

แปลว่า มณีสีเหลืองบุษราคัม

ปีติกร

แปลว่า ผู้สร้างความปิติ

ปีติชา

แปลว่า ก่อให้เกิดปิติ

ปีติพล

แปลว่า ผู้เป็นพลังแห่งปิติ

ปีติภัทร

แปลว่า ผู้เจริญด้วยปิติ

ปีติเวช

แปลว่า ความปลื้มปิติของผู้รู้

ปีย์มนัส

แปลว่า มีใจน่ารัก

ปีย์วรา

แปลว่า เป็นที่รักอย่างประเสริฐ

ปีวรา

แปลว่า อ้วน

ปุญชรัสมิ์

แปลว่า รัศมีเป็นกลุ่ม

ปุญญาพัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยบุญ

ปุญญิศา

แปลว่า ผู้มีบุญยิ่งใหญ่

ปุณฑรา

แปลว่า อ้อยแดง

ปุณณภพ

แปลว่า มีภพสมบูรณ์

ปุณณภา

แปลว่า มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม

ปุณณมา

แปลว่า จันทร์เพ็ญ

ปุณณวิช

แปลว่า มีความรู้เต็มเปี่ยม

ปุณณัตถ์

แปลว่า ผู้นมปรารถนา

ปุณณารมย์

แปลว่า เต็มไปด้วยความรื่นรมย์

ปุณณาสา

แปลว่า สมหมาย

ปุณพจน์

แปลว่า มีถ้อยคำบริสุทธิ์

ปุณพจนา

แปลว่า พูดดี

ปุณมนัส

แปลว่า มีใจสะอาด

ปุณยนุช

แปลว่า สาวผู้มีวาสนา

ปุณยภา

แปลว่า แสงแห่งความดี

ปุณยวัจน์

แปลว่า มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์

ปุณยวีร์

แปลว่า ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ

ปุณยาพร

แปลว่า ดีประเสริฐ

ปุณยาภา

แปลว่า มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม

ปุณิกา

แปลว่า มีบุญ

ปุรเชษฐ์

แปลว่า เป็นใหญ่ในเมือง

ปุริม

แปลว่า หัวหน้า

ปุริมปรัชญ์

แปลว่า นักปราชญ์คนแรก

ปุลพร

แปลว่า มีพรมาก

ปุลวัชร

แปลว่า มีเพชรมาก

ปุลิน

แปลว่า กว้างขวาง

ปุษยา

แปลว่า สะอาดบริสุทธิ์

ปุษาบุล

แปลว่า ได้รับการอบรม

ปูชิกา

แปลว่า ผู้บูชา

ปูรณ์

แปลว่า ผู้สมบูรณ์

ปูริดา

แปลว่า สมบูรณ์

เปมทัต

แปลว่า ผู้ให้ความรัก

เปมนีย์

แปลว่า น่ารัก

เปมิกา

แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก

เปรมยุดา

แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก

เปศล

แปลว่า สันทัด

โปษัณ

แปลว่า การเลี้ยงดู

ไปรยา

แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets