ชื่อ คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคล ในสมัยโบราณมีหลัก การตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา โดยจะแบ่งตามวันเกิด สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน สำหรับ ชื่อมงคล นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้นทำนายชื่อ ชื่อมงคล


ชื่อมงคล-อักษร-น

นคร

แปลว่า เมือง

นงคราญ

แปลว่า หญิงงาม

นงนภัส

แปลว่า นางผู้เป็นประดุจฟ้า

นงนุช

แปลว่า นางน้อง

นงพะงา

แปลว่า นางงาม

นงเยาว์

แปลว่า นางสาว

นงราม

แปลว่า นางงาม

นงลักษณ์

แปลว่า หญิงผู้มีลักษณะดี

นฏกร

แปลว่า นักฟ้อนรำ

นทจร

แปลว่า เที่ยวไปในน้ำ

นนทกร

แปลว่า สร้างความสุข

นนท์ปวิธ

แปลว่า ผู้สร้างความสุข

นนทพัทธ์

แปลว่า ผูกพันด้วยความสุข

นนทรมย์

แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดี

นนทวร

แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นนทัช

แปลว่า เกิดมาเพื่อความบันเทิง

นนทิยุต

แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความดี

นพกร

แปลว่า ผู้สร้างสิ่งใหม่

นพจิรา

แปลว่า ใหม่ตลอดกาลนาน

นพณัฐ

แปลว่า นักปราชญ์ใหม่

นพดร

แปลว่า ใหม่กว่า

นพธีรา

แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่น

นพนนท์

แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ

นพนันท์

แปลว่า เพลิดเพลินในสิ่งใหม่

นพนิต

แปลว่า เนย

นพพิชญ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ

นพรดา

แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ

นพรุจ

แปลว่า มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ

นพวิชญ์

แปลว่า มีความรู้ใหม่เสมอ

นพวินท์

แปลว่า ได้ประสบสิ่งใหม่ๆเสมอ

นพัตธร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความใหม่

นพิน

แปลว่า ใหม่

นพิษฐา

แปลว่า ใหม่สุด

นภเกตน์

แปลว่า ธงบนฟ้า

นภทีป์

แปลว่า เมฆ

นภนต์

แปลว่า สุดฟากฟ้า

นภัส

แปลว่า ฟ้าสวรรค์

นภัสรพี

แปลว่า พระอาทิตย์บนท้องฟ้า

นภัสสร

แปลว่า แสงบนท้องฟ้า

นภัสวรรณ

แปลว่า สีฟ้า

นภิศ

แปลว่า เจ้าแห่งฟ้า

นภิสา

แปลว่า จอมฟ้า

นมิดา

แปลว่า นอบน้อม

นรกมล

แปลว่า เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย

นรธีร์

แปลว่า คนผู้เป็นนักปราชญ์

นรพนธ์

แปลว่า ผูกใจคนอื่น

นรภัทร

แปลว่า คนผู้ดีงาม

นรมน

แปลว่า เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย

นรวร

แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

นรวิชญ์

แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์

นรีกานต์

แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก

นรุตม์

แปลว่า คนผู้ประเสริฐสุดยอดสุด

นรุตม์ชัย

แปลว่า ชัยชนะของยอดคน

นฤภร

แปลว่า แข็งแรง

นฤรงค์

แปลว่า เป็นที่พอใจคน

นฤสรณ์

แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

นฤสาร

แปลว่า แข็งแรง

นล

แปลว่า ก้านอ้อ

นวลพรรณ

แปลว่า มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว

นลัท

แปลว่า น้ำผึ้งดอกไม้

นลัทพร

แปลว่า น้ำผึ้งดอกไม้ประเสริฐ

นลิน

แปลว่า ดอกบัว

นลินนิภา

แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว

นวพรรษ

แปลว่า ปีใหม่

นวัช

แปลว่า เกิดใหม่

นวัต

แปลว่า ความใหม่

นวัตกรณ์

แปลว่า การกระทำสิ่งใหม่

นวันธร

แปลว่า ทรงไว้สิ่งใหม่

นวิน

แปลว่า ใหม่

นวินดา

แปลว่า ความใหม่

นวิยา

แปลว่า ความใหม่

นวียา

แปลว่า สดชื่อ

นัจกร

แปลว่า ผู้ฟ้อนรำ

นัชชา

แปลว่า แม่น้ำ

นัท

แปลว่า การบันลือ

นัทชา

แปลว่า เกิดจากน้ำ

นัทธ์

แปลว่า ขันเกลียว

นันทกร

แปลว่า ผู้สร้างความบันเทิง

นันทฉัตร

แปลว่า ฉัตรที่น่าร่มรื่นหรือที่ดีงาม

นันทนัช

แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข

นันทนัท

แปลว่า แม่น้ำที่น่าเพลิดเพลินใจ

นันทภพ

แปลว่า ความเป็นสุขของโลก

นันทยศ

แปลว่า มีความสุขและมียศ

นันท์ชพร

แปลว่า คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข

นันท์ทัต

แปลว่า ให้ความบันเทิง

นันท์ธร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง

นันท์พิน

แปลว่า ผู้มีความสุขใหม่ๆ

นันท์ภัส

แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์

นันท์นลิน

แปลว่า บัวงาม

นันทพงศ์

แปลว่า เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน

นันทภพ

แปลว่า เป้นควาสุขของชาวโลก

นันทมนัส

แปลว่า ใจประกอบด้วยความสุข

นันท์สินี

แปลว่า หญิงผู้มีความสุข

นันทิกานต์

แปลว่า มีความยินดี

นันทิช

แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข

นินทิชา

แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข

นันทิตา

แปลว่า เพลิดเพลิน

นันทิน

แปลว่า มีความบันเทิง

นันทินี

แปลว่า ผู้มีความบันเทิง

นันทิพร

แปลว่า มีความสุขอันประเสริฐ

นันทิภาคย์

แปลว่า ยินดีในโชคลาภ

นันทิมา

แปลว่า ผู้มีความเพลิดเพลิน

นันทิวร

แปลว่า มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ

นันทิศ

แปลว่า เจ้าแห่งความสุข

นัยน์ปพร

แปลว่า ตาสวย

นัยน์ภัค

แปลว่า ตาสวย

นัยนิต

แปลว่า ผู้ที่แนะนำด้วยอุบาย

นาถนพิน

แปลว่า มีที่พึ่งใหม่

นาถวัฒน์

แปลว่า เจริญด้วยที่พึ่ง

นารา

แปลว่า รัศมี

นาราภัทร

แปลว่า รัศมีอันงาม

นาวิน

แปลว่า คนเรือ

นำกมล

แปลว่า นำใจ

นิกข์นิภา

แปลว่า เสมือนแท่งทอง

นิกษ์นิภา

แปลว่า เสมือนแท่งทอง

นิกษา

แปลว่า ใกล้ชิด

นิเกต

แปลว่า บ้านเรือน

นิจจารีย์

แปลว่า ผู้ประเสริฐเป็นนิจ

นิจฉรา

แปลว่า รัศมีเรืองรอง

นิจวรีย์

แปลว่า ผู้ประเสริฐเสมอ

นิจวิภา

แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นนิจ

นิจสิรี

แปลว่า มีมิ่งขวัญเป็นนิจ

นิจิต

แปลว่า สั่งสมไว้

นิช

แปลว่า เป็นของตนเอง

นิชณาน

แปลว่า ปัญญาพินิจ

นิชดา

แปลว่า ความเป็นตัวของตัวเอง

นิชธาวัลย์

แปลว่า มีความบริสุทธิ์เป็นของตน

นิชนันท์

แปลว่า ผู้มีความสุขความเพลิดเพลินเป็นของตน

นิชนิภา

แปลว่า มีรัศมีเป็นของตน

นิชา

แปลว่า เป็นของตนเอง

นิชานาถ

แปลว่า มีที่พึ่งเป็นของตนเอง

นิชาภัทร

แปลว่า เป็นของตนเองและดีงาม

นิชาภา

แปลว่า มีรัศมีเฉพาะตน

นิดานุช

แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำ

นิตย์รดี

แปลว่า มีความยินดีเป็นนิตย์

นิตยลัภย์

แปลว่า มีลาภเป็นนิตย์

นิตา

แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำ

นิติธร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งแบบแผนนักกฎหมาย

นิทธนต์

แปลว่า ผู้กำจัดมลทิน

นิธาน

แปลว่า เก็บไว้

นิธิกร

แปลว่า ผู้สร้างขุมทรัพย์

นิธูร

แปลว่า กำไลมือ

นิบุณ

แปลว่า ฝีมือ

นิปุณ

แปลว่า ฝีมือ

นินพิชณน์

แปลว่า ปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่ง

นิพัทธ์

แปลว่า ยั่งยืน

นิพาดา

แปลว่า สงัดสงบ

นิพิฐ

แปลว่า ตั้งมั่น

นิพิฐพนธ์

แปลว่า มีความผูกพันมั่นคง

นิพิท

แปลว่า รู้ชัด

นิพิฐา

แปลว่า ผู้ดำรงมั่น

นิภาธร

แปลว่า ทรงไว้ซึ่งรัศมี

นิภาส

แปลว่า แสงสว่าง

นิมมล

แปลว่า ปราศจากมลทิน

นิมมาน

แปลว่า นฤมิต

นิมมิต

แปลว่า สร้างสรรค์แล้ว

นิยตา

แปลว่า มั่นคง

นิยา

แปลว่า เป็นของตน

นิยุตา

แปลว่า ประกอบการขยัน

นิรชร

แปลว่า ผู้ไม่รู้จักแก่

นิรชา

แปลว่า ปราศจากธุลี

นิรวิทธ์

แปลว่า แทงทะลุ

นิรัช

แปลว่า ไม่มีกิเลส

นิรัชพร

แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

นิราภร

แปลว่า ปราศจากเมฆหมอก

นิรินธน์

แปลว่า ไม่มีเชื้อ

นิรินธนา

แปลว่า ดับไม่มีเชื้อ

นิรุช

แปลว่า ไม่มีโรค

นิรุชา

แปลว่า ปราศจากโรค

นิรุทธ์

แปลว่า ดับทุกข์สนิท

นิลยา

แปลว่า ที่อยู่อาศัย

นิวาริน

แปลว่า ห้ามความชั่ว

วิวิฐ

แปลว่า ตั้งมั่น

นิศจัย

แปลว่า ตัดสินใจ

นิศม

แปลว่า สงบสุข

นิศามณี

แปลว่า พระจันทร์

นิศามน

แปลว่า การดู

นิษฐ์

แปลว่า สำเร็จ

นิษฐา

แปลว่า สำเร็จสมบูรณ์

นิสสรณ์

แปลว่า สะบัดออกจากความทุกข์

นีร

แปลว่า น้ำ

นีรชา

แปลว่า ดอกบัว

นีรนารา

แปลว่า สีน้ำ

นีรภา

แปลว่า สีน้ำที่เปล่งประกาย

นีรัมพร

แปลว่า น้ำกับฟ้า

นีรา

แปลว่า น้ำ

นีราพรรณ

แปลว่า สีน้ำ

นีราภา

แปลว่า ประกาย

นุชนพิน

แปลว่า หญิงสาวเสมอ

นุชรดี

แปลว่า ความยินดีของหญิงสาว

นุชวรา

แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

นุชิต

แปลว่า ชนะเสมอ

นุตประวีณ

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย

นุตประวีณ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย

เนกษ์

แปลว่า แท่งทอง

เนตรอัปสร

แปลว่า ตางามดุจนางฟ้า

เนติธร

แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย

เนืองนิมมาน

แปลว่า สร้างสรรค์เป็นนิตย

วันเกิด

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
วันอาทิตย์ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ
วันจันทร์ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
วันอังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง
วันพุธ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ
วันพฤหัสบดี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น
วันศุกร์ ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว
วันเสาร์ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันราหู ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ สระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 


ทำนายชื่อ วิเคราะห์ พยากรณ์ชื่อดี ชื่อร้าย

ชื่อจริง :
นามสกุล (ไม่ใส่ก็ได้) :ชื่อมงคลเรียงตามตัวอักษร
รวมชื่อเล่นเพราะๆ มากมาย ที่นี่ความคิดเห็น

ชื่อมงคล เรียงตามตัวอักษร


ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร
ชื่อมงคล หมวดหมู่ตัวอักษร

 

© 2010 - 2014 www.ThaiGoodName.com ชื่อมงคล หมวดหมู่อักษร ตั้งชื่อมงคล ชื่อดีๆมีความหมาย ตามวันเกิด ตามหลักโหราศาสตร์ พยากรณ์ชื่อ ดวงชื่อนามสกุล Best Thai Name By Alphabets